Przedsiębiorczość społeczna

ma większy sens.

To praca z sensem. Zarabianie z sensem.

Wydawanie z sensem.

To praca z sensem. Zarabianie z sensem. Wydawanie z sensem.

Kodeks etyczny

członka Klubu Przedsiębiorstw Społecznych

  1. Oferowane produkty i usługi są wytwarzane w sposób odpowiedzialny zarówno wobec ludzi, jak i środowiska, uwzględniając zasady sprawiedliwego handlu, niegenerowania odpadów, dbania o czystą planetę, niemarnowania zasobów Ziemi.
  2. Pracownicy są zatrudniani na umowy o pracę, w warunkach godnych i w atmosferze wspólnego poszanowania, uwzględniając różnorodność płciową, rasową, etniczną oraz możliwości fizyczne pracowników.
  3. Władze samorządowe i państwowe są partnerem w dbaniu o dobrobyt społeczności lokalnej i działania na rzecz wspólnych idei sprzyjających ekonomii społecznej.
  4. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do prowadzenia transparentnej komunikacji zewnętrznej w kwestiach kluczowych dla klientów i pracowników, które mogą wpłynąć na ich decyzje zakupowe i pracownicze

Definicja

przedsiębiorstwa społecznego

Przedsiębiorstwo społeczne to organizacja prowadząca działalność gospodarczą, która posiada cele społeczne i inwestuje wypracowane nadwyżki w ich realizację, zamiast kierować się potrzebą osiągania maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub właścicieli. Co wyróżnia przedsiębiorstwo społeczne:
  1. Forma prawna (fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia lub spółka non for profit)
  2. Zdefiniowany w statucie (lub umowie spółki) cel społeczny
  3. Zarządzanie zespołem na zasadach demokratycznych (turkusowa organizacja)